Arkiv för mars, 2015

Bekvämlighet

Posted in Uncategorized on mars 24, 2015 by humlebo

Vi hör ibland gillande över muslimernas ”Inshallah” och att allt som sker är Guds vilja. Vi kan lugna oss och känna oss lite bekväma. Allt är i Guds hand.

Laestadius är starkt emot detta. Hör bara i inledningen till första Ens Ropandes Röst:

”Hvarje menniska omfattar gerna den tron att det är Gud, som styr och bestämmer hennes öden; denna tro är i sjelfva verket Christelig, såvida den troende sjelf är en Christen. Han står då verkeligen under Guds andas ledning.

Men om man vill tillämpa denna sats på en ogudaktig menniska, som i all sin tid stått under den onde andens ledning, så blir satsen falsk. De flesta fattiga hafva den tron, att det är Gud, som rår för deras fattigdom; de kunna omöjligen föreställa sig, att det är djefvulen, som gjort dem fattiga. Men man behöfver icke gå längre än till den dagliga erfarenheten, för att bevisa alt de flesta menniskor blifvit fattige genom sitt ogudaktiga lefverne; de hafva icke användt sina kropps och själs krafter rätt: de flesta hafva blifvit fattiga genom dryckenskap, otukt, lättja, högfärd, äregirighet, dumdristighet, o.s.v. Den orene andan har fått regera i deras hjertan; han har förblin-
dat deras förstånd, så alt de icke kunnat inrätta sitt lefverne så, att de skulle kunna förvärfva sig sitt dagliga bröd…

Emellertid hafva de fattiga fått dentron att det är Gud, som rår för deras fattigdom. De säga vanligen: ”Gud har icke gjort alla menskor rika”. Genom dessa ord uppenbara de sin inre öfvertygelse; deras tro är: att Gud styr alla menniskors öden så, att den ena menniskan måste blifva rik och den andra menniskan fattig. De kunna omöjligen föreställa sig, att det är djefvulen, som styr de ogudaktigas Öden så, att den girige blir rik och drinkaren blir fattig.

Genom detta Exempel borde det påståendet, att djefvulen, uti andeligt afseende, regerar verlden, blifva rimligt; men det låter så otroligt uti den naturliga menniskans öron, att mången endast genom denna, det naturliga förnuftet, stötande sats blir rasande; ty den naturliga menniskan vill så gerna tillegna sig den nåden, att vara ställd under Guds försyn. Hon vill så gerna
hafva qvar den tron, att det är Gud,som styr hennes öden…

Om dessa fattiga hade ifrån ungdomen låtit leda sig af Guds anda, om de blifvit omvända ifrån sitt onda väsende, så skulle de hafva lefvat helt annorlunda. Drinkaren skulle hafva blifvit nykter; den unga flickan skulle icke hafva låtit förleda sig till hordoms synden; tjenaren skulle icke hafva lagt ut sin förtjenst på grannlåt; den arbetsföre skulle hafva tjenat för måttlig
lön; hordoms lustar skulle icke hafva drifvit de medellösa att gifta sig på ingenting; o.s.v. Detta förhållande är så klart, att hvar och en med sunt förnuft försedd, kan begripa, att det är synden eller djefvulen, d.v.s. de passioner av hvilka den naturliga människan är beherskad, som förorsakar fattigdom och elände….och genom denna ”döda tro” undandrager hon sig det moraliska ansvaret; hon vill icke taga på sig skulden till sin olycka, Om hon till följe av djefvulens ingifvelser eller eggad af sina nedriga passioner super, horar, latas, förstör sin
helsa, sin egendom o.s.v. så måste Skaparen taga på sig ansvaret; det är Han som rår för alltsammans. Och den som icke kan skylla på Skaparen, som t.ex. rationalisterna, så skyller han på regeringen: den dåliga regeringen rår för fattigdomen i landet; men djefvulen, synden, lasten, som alstrar fattigdomen,
han går fri. Ingen vill skylla på djefvulen eller på sin egen förderfvade natur, eller på sina egna inneboende nedriga passioner.”

Detta förefaller mig vara hälsokost. Stärkande, renande, som vårvinden krign Torne Träsk.

 

Annonser